sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Liên Thành Quyết - Full - Hồi 34

Địch Vân Rèn Luyện Huyết Đao Kinh

Địch Vân đưa huyết đao lên gạt đánh choang một tiếng, thanh quỉ đầu đao bật ngược lại nhưng chưa bị gãy.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx