sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Liên Thành Quyết - Full - Hồi 18

Trong Cổ Miếu Oan Gia Chạm Trán

Khi nào Địch Vân còn dây lời với lão, chỉ ra sức bơi thuyền. Bảo Tượng lại cúi xuống lượm một viên đá liệng ra. Tiếp theo tay trái cũng liệng thêm viên nữa.


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx