sachtruyen.net - logo
chính xáctác giả
TRANG CHỦLIÊN HỆ

Bách Luyện Thành Thần [Convert]

cover

Tác giả: Ân Tứ Giải Thoát

Thể loại: Võ Hiệp

Tình trạng: Đã hoành thành

Đọc ngay

Mua sách giấy

La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc.

La Bái Nhiên tham vọng đầy mình.

La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện.

----

Đại Thế Giới Tu Luyện Pháp:Hệ Thống Chân Nguyên:1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy1.5-Bán Bộ Tiên Thiên2-Tiên Thiên Bí Cảnh ( Tiên Thiên Sinh Linh ): Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Đại Viên Mãn )3-Chiếu Thần Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Chí Cực )4-Thần Đan Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ5-Hư Kiếp Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu kỳ6-Sinh Tử Cảnh: Nhất Trọng ----> Thập Trọng ( Cực Hạn )7-Hóa Thần Tam Biến:- Thần Hải Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ- Thần Cực Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ- Thần Biến Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ --- Đỉnh Cao ( Bán Bộ Giới Chủ ) ----> Chuẩn Giới Chủ8-Giới Chủ Cảnh ( Chứng Thần Võ Giả ): Bình Thường --- Đỉnh Cao ( Đại Giới Chủ )8.5-Thiên Tôn ( Chịu Tải Thiên Mệnh = Không Thể Đột Phá ): Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị9-Chân Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị --- Đại Viên Mãn ----> Á Thánh9.1-Thánh Nhân ( Phong Thánh - Ký Linh Địa = Quản Chế )9.2-Chân Ý Chi Hải ( Độ Linh Hồn ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )10-Bỉ Ngạn Cảnh ( Linh Hồn Nhập Bỉ Ngạn ):- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên- Tam Thập Tam Trọng Thiên

Hệ Thống Luyện Thể:1-Thân Thể Cảnh: Luyện Bì --- Luyện Nhục --- Luyện Cốt --- Luyện Tạng --- Luyện Tủy2-Rèn Khiếu Huyệt: 1 Khiếu Huyệt ----> 108 Khiếu Huyệt ( Vô Lậu Chân Thân )3-Đạo Đài Bát Trọng: Bách Hội Đài --> Thần Môn Đài --> Phong Môn Đài --> Khí Hải Đài --> Thanh Linh Đài --> Chiếu Hải Đài --> Sinh Đài --> Tử Đài 4-Bệ Thần Cửu Tinh: Nhất Tinh ----> Cửu Tinh4.5-Cửu Tinh Dung Thể Nội ( Thân Thể Viên Mãn )5-Hồn Nguyên Tái Tạo ( Yêu cầu: Bỉ Ngạn Cảnh ):- Bán Bộ Hồn Nguyên- Hồn Nguyên Cảnh: Sơ Kỳ --- Trung Kỳ --- Hậu Kỳ

Cảnh Giới Linh Hồn:1-Linh Hồn2-Chiến Hồn Cảnh3-Bích Hồn Cảnh ( Bích Ngọc Chiến Hồn )4-Ngân Hồn Cảnh ( Bạch Ngân Chiến Hồn )5-Hoàng Kim Chiến Hồn 6-Chân Thần Chi Hồn7-Dương Hồn Cảnh (Linh Hồn Viên Mãn )8-Điện Hồn Cảnh ( Dương Hồn Nhập Điện )

Cổ Thần Tu Luyện Pháp ( Cổ Luyện Thể ):1-Hoang Thần Cảnh: Hạ Vị --- Trung Vị --- Thượng Vị1.5-Chân Ý Chi Hải ( Độ Thân Thể ): Nhất Đoạn Tuyến ----> Cửu Đoạn Tuyến ( Bán Bộ Bỉ Ngạn )2-Bỉ Ngạn Cảnh ( Thân Thể Nhập Bỉ Ngạn ):- Sắc Giới: Nhất Trọng Thiên ----> Thập Tam Trọng Thiên ( Đỉnh Phong )- Dục Giới: Thập Tứ Trọng Thiên ----> Tam Thập Nhị Trọng Thiên- Tam Thập Tam Trọng Thiên


SachTruyen.Net

@by txiuqw4

Liên hệ

Email: [email protected]

Phone: 099xxxx